Ordningsföreskrifter

Ansvar/försäkring

 • Väl vårda, underhålla och aktsamt använda såväl egen lägenhet, som föreningens egendom i övrigt.
 • Som förtydligande av stadgarnas 28 § beträffande vattenledningsskador, ingår inte skada på byggnad orsakad av bristfälligt underhåll av golv- och väggisolering. Bristfälligheterna ersätts av medlemmen och inte av föreningen. Om bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring täcker skadan, regleras denna genom att medlemmen erlägger föreningens självrisk.
  – Beträffande vattenskador från akvarium och vattensängar, gäller samma förutsättningar.
 • Tänka på att ha ett betryggande hemförsäkringsskydd, samt att förse sin lägenhet med brandvarnare.
 • Det är inte tillåtet utan styrelsens medgivande, utföra ombyggnader eller installationer i lägenheten. Godkänns förändringen, ska den utföras fackmannamässigt och enligt de normer och anvisningar som finns bland annat i Svensk byggnorm Hus AMA med mera. Alla ombyggnader och installationer ska besiktigas, efter det att anmälan gjorts om att arbetet har slutförts. Följer inte medlem detta, är denne ansvarig och betalningsskyldig för de skador och olägenheter som kan drabba föreningen.
 • I de fall skadeinsekter eller ohyra upptäcks inom fastigheten, omgående kontakta förvaltaren.

Avflyttning/försäljning

 • Anmäl avflyttning/försäljning till förvaltaren. Nycklar till port, lägenhet lämnas till förvaltare eller köpare.
 • All försäljning ska upprättas på föreningen tillhandahållen överlåtelsehandling.

Ekonomi och miljö

 • Reglera inte värmen inom lägenheten, genom vädring.
 • Lämna inte ytterportar öppna, framför allt inte nattetid.
 • Lämna inte källare- och vindsdörrar olåsta och håll trapp- och källarfönster stängda vid otjänlig väderlek.
 • Använd vattnet sparsamt. Det är inte tillåtet att lämna kranen öppen medan vattenledningen är avstängd för reparation.
 • Stäng inte av värmeelement under den kalla årstiden. Lämna inte heller fönster öppna i de rum där rör förekommer, så att risk för söndersprängning på grund av frysning kan uppkomma, samt omedelbart låta avhjälpa fel å avlopp  och övriga VVS-installationer.

Trivsel

 • Det är inte tillåtet att utföra störande vattentappning för bad och dusch mellan 23.00-07.00.
 • Det är inte tillåtet att utföra sång och musik efter 23.00 så att kringboende störs. Undantag får göras endast av särskild, mera sällan förekommande anledning.
 • Iaktta tystnad nattetid, särskilt i trappuppgångar och vid stängning av dörrar.
 • Det är inte tillåtet att utföra arbeten (såsom underhåll, borra eller spika i väggar) som kan störa grannar, efter klockan 20.00 eller före klockan 07.00, på vardagar och 18.00 eller före klockan 08.00 på helger.
 • I övrigt iaktta sådan ordning, att trevnad och nattro inte störs för övriga i fastighetens boende.
 • Se till att egna husdjur inte stör eller förorenar inom fastigheten.
 • Vid användning av fastighetens utrymmen för tvätt, tork med mera, följ de föreskrifter som finns i anslutning till tvättstugan.
 • Utför piskning av kläder, mattor etc. på avsedd plats. Det är inte tillåtet från balkonger och fönster.
 • Se till att hushållssoporna läggs i väl slutna paket innan de kastas i soptunnan. Stäng luckan.
 • Kasta batterier/kartong/lampor/konservburkar/plast/returpapper/ i återvinningsrummet.
 • Rökförbud råder på föreningens alla allmänna utrymmen.

Övrigt

 • Det är inte tillåtet att utan styrelsens medgivande vidtaga skyltning genom anslag å husets ytterväggar, i entréer  eller trappuppgångar.
 • Ställ upp fordon enligt skyltning inom fastigheten och på sådant sätt att snöröjning etc. inte försvåras.
 • Elsladdar får inte hänga kvar i motorvärmaruttaget.

Alla förhållningsregler ansvarar medlemmen även för övriga inom hushållet.

BRF Metallen
Styrelsen